උපදෙස් වින්ඩෝස් 10 මෙහෙයුම් පද්ධතිය තුළ සිංහල භාෂාව ස්ථාපනය කරන අකාරය - https://www.youtube.com/watch?v=9aOY-RGErGQ

සිංහල සඤ්ඤක අකුරු යතුරුලියනය කරන ආකාරය - https://www.youtube.com/watch?v=BtVpOtRv4Zw

සිංහල සංයුක්ත අකුරු යතුරුලියනය කිරීම - https://www.youtube.com/watch?v=JbHh7750wCc


වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න - https://helpcentre.lk/