විමසීම් සිංහල ශබ්දකෝෂ කාර්යාලය

නො: 46, ශ්‍රීමත් මාර්කස් ප්‍රනාන්දු මාවත, කොළඹ 07.ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:+94 112 693 785
ෆැක්ස්: +94 112 698 488


වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න - dictionary.gov.lk